Pandemins påverkan på säkerhet

SKR har tillsammans med MSB tagit fram rapporten Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2021. Temat för rapporten visar hur covid-19 har påverkat landets krishantering.

Kommunernas krishantering

Pandemin utmärker sig på så vis att den inte bara drabbat specifika geografiska områden, utan samtliga 290 kommuner runtom i Sverige. Flera kommuner har tvingats omorganisera sina verksamheter, för att kunna bearbeta de utmaningar som pandemin fört med sig och upprätthålla samhällets funktioner. 

Kristianstad delar exempelvis med sig av både sin pandemiplan, risk- och sårbarhetsanalys och erfarenheter under de senaste åren. Detta i kombination med flexibelt ledarskap, har bidragit till stabilisering under pandemin. Attunda berättar om hur digitala lösningar för hembesök, utbildningar och tillsyn gjorde det möjligt för kommunen att genomföra sina planerade aktiviteter under pandemin.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser grundas på statistik från kommuner, vars syfte är att komma fram till vilka strategier som har resulterat i ett positivt utfall. Statistiken sträcker sig från 2020, och har därför påverkats till stor del av pandemin. De långsiktiga effekterna är svåra att förutspå, men det finns både positiva och negativa utslag att tillgå inom området säkerhet och trygghet. 

– Statistiken för 2020 blir än mer intressant när vi går djupare in på olika olyckstyper och tittar per månad utifrån ett förväntat värde mot det faktiska värdet. I vissa fall kan vi se en förändring som kan bero på att restriktionerna har gjort att beteenden har förändrats, berättar Marianne Stålheim,  chef på enheten för lärande från olyckor på MSB. 
Tittar vi på räddningstjänstens insatser, så har trafikolyckorna minskat, vilket kan vara ett resultat av att allt fler har arbetat hemifrån, och trafiken har minskat. Samma gäller för anmälda brott. Anmälningar av misshandel mellan obekanta har varit färre, under de perioder där restriktionerna varit snävare. Den resurs omläggning som har utförts inom polisen, har också resulterat i att fler anmälningar riktat mot skadegörelse har kunnat bearbetas på ett effektivare tillvägagångssätt. 

Målet med rapporten är att kunna lära av de olika kommunernas strategier och krishantering. En del åtgärder kan komma att vara aktuella för framtida säkerhetsåtgärder och brottsbekämpning, vare sig vi lever i en pandemi eller inte. 


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.