Corepart arbetar aktivt med kvalitet och miljöCorepart arbetar aktivt med kvalitet och miljö

Hur arbetar vi?

​​​​​​​För oss är innovativa lösningar, kvalitet och hållbart arbete ledord i våra processer. Genom omfattande mål, analys och uppföljning säkerställer vi att vårt arbete utförs korrekt, effektivt och med så lite miljöpåverkan som möjligt.
Så gör vi det
  • Certifieringar
  • Ansvarsfördelning
  • Kundfokus
  • Kvalitetsförväntningar
  • Kvalitetsmål
  • Material 
  • Transporter
  • Avfallshantering
  • Medarbetare

Certifieringar

​​​​​​​Vi har tilldelats flertalet certifikat som visar på vårt arbetssätt och den trygghet du som kund garanteras genom att arbeta med oss. Förutom vetskapen om att våra processer utförs på korrekt sätt, erhåller du även en heltäckande försäkring. 

Kvalitetsledningssystem SSF 1044

​​​​​​​​​​​​​​Certifikatet  baseras på arbetsprocesser, rollfördelning och rutiner för samtliga arbetsområden. En tydlig plan som innefattar fördelade ansvarsområden krävs för att en organisation ska tilldelas certifikatet.​​​​​​

Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning
​​​​​​​SSF 1015

​​​​​​​​​​​​​​Som certifierad Anläggarfirma för Inbrottslarm visar företaget att de kan utföra inbrottslarmsanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag ställer idag. Om ett företag väljer att arbeta med en leverantör som inte tilldelats detta certifikat, gäller inte deras försäkring vid inbrott i de flesta fall. Certifikatet står för kvalitetsmedvetenhet. Kraven som ställs för att en certifiering ska tilldelas, är att företaget är registrerad som firma i Sverige, och har tillstånd av Polismyndigheten enligt larmlagen. En relevant försäkringsomfattning och att bolaget är kreditvärdiga är också avgörande för en certifiering.

Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF 1060

​​​​​​​Certifikatet visar på att företaget är kvalitetsmedvetna och utför kameraövervakningsanläggingar med hög säkerhet. Det intygar även att bolaget bidrar till ett säkrare Sverige genom sitt arbete och höga kompetens. Installationsprocessen innefattar en tydlig plan med mål, och att de de krav som ställs uppnås. Även här är en relevant försäkringsomfattning, kreditvärdighet och att bolaget är registrerat i Sverige en avgörande faktor.​​​​​​

Cybersäkerhet BAS

​​​​​​​Certifikatet visar på en grundläggande IT säkerhet och att informationssäkerhet är högt prioriterat i bolaget. Nätverk, datorer och mobila enheter, programvara och behörigheter har specifikt fokus för att företag ska kunna skydda sin organisation för de främsta cyberhoten. Medvetenhet och förståelse för vad GDPR är också en avgörande faktor.

Så säkerställer vi kvalitet

Vi på Corepart har upprättat ett kvalitetsledningssystem som omfattar hela verksamheten. Kvalitetsledningssystemet gör det möjligt för verksamheten att kontinuerligt förbättras, genom uppföljning och optimering av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. Vårt främsta mål med systemet är att öka vår kundnöjdhet.

Ansvarsfördelning

Vid varje nytt projekt informeras samtliga parter om avtal och policy. Exemplevis informeras projektledare och säljare om kundens förväntningar och önskade tillvägagångssätt, innan ett avtal tecknas. Utefter detta kan uppdraget planeras, ansvariga informeras om tidsplan och en checklista för intern kontroll skapas. Kvalitets-och miljöstyrning finns inkluderad som en viktig aspekt i varje projektplan.


​​​​​​​Kundfokus

​​​​​​​​​​​​​​Hos oss är kunden alltid i fokus och kvalitetsledningssystemet baseras på att kunna öka kundnöjdheten. Systemet säkerställer att kundens krav på tjänster och produkter fastställs inför varje projekt, dokumenteras och uppfylls. Det finns alltid tydligt uppsatta kvalitetsmål som mäts och följs upp i våra processer.

Kvalitetsförväntningar

För att säkerställa att kvalitetsförväntningarna uppnås har vi etablerade rutiner och avstämningar. Dessa inkluderar att samtliga åtaganden utförs på ett fackmannamässigt sätt. Att samtliga medarbetare är medvetna om sitt ansvar, och lever upp till detta. Vi arbetar även ständigt med att förbättra våra processer och att våra upprättade kvalitetssystem underhålls.


​​​​​​​Kvalitetsmål

​​​​​​​Vi skapar realistiska och mätbara mål, utifrån vår kvalitetspolicy och avtal. Vi har kontinuerligt en dialog med våra kunder under våra projekt, och säkerställer att allt går enligt tidsplan och uppfyller kundens förväntningar.
Vid eventuell försening av leverans, informeras kunden och ett nytt mål utformas enligt överenskommelse. Det viktigaste för oss är att båda parter är involverade och överens i de besluten som fattas.

Nyfiken på hur vi kan skapa trygghet på din arbetsplats?

Så tar vi ansvar för miljön

Vi på Corepart arbetar aktivt med att driva miljöfrågor och att höja medvetenheten hos våra medarbetare. Vår ambition är att värna om miljön genom att vara medvetna om vilken påverkan våra beslut har. Vi överväger varje steg i våra processer och strävar alltid efter att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra processer och överväger aktivt vilka alternativ som har minst påverkan för miljön. Vårt miljöarbete utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen, som är aktuella för vårt företag.
​​​​​​​
Vi har genom en omfattande miljöutredning, identifierat och kartlagt de mest avgörande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Utredningen uppdateras en gång per år, och klargör planeringen för vårt lång-och kortsiktiga miljöarbete. I utredningen klargörs även tillämpade rutiner, miljöprestanda samt lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas sedan och rangordnas. Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning, av de betydande miljöaspekterna. Policyn vägleder Coreparts miljöarbete, utefter uppsatta mål. Corepart arbetar främst utifrån de fyra huvudområden, vilka har identifierats som mest påverkbara:

Material

Vi styr medvetet våra inköp mot miljövänligare alternativ. Under våra serviceuppdrag och nya entreprenader arbetar vi aktivt för att använda så skonsamma material, produkter och installationer som möjligt. Vi använder också till största möjliga mån återvinningsbart material.​​​​​

Transporter

​​​​​​​Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra resor och transporter. Vi vill förebygga utsläpp av föroreningar till största möjliga mån.

Avfallshantering

Vi strävar efter att minska mängden restprodukter, emballage, kabelskrot och annat avfall. Vi har dessutom skapat effektiva rutiner för källsortering och återvinning.​​​​​​

Medarbetare

​​​​​​​Vi vill genom vår miljöutredning, policy och rutiner uppmuntra våra medarbetare att göra val som resulterar i så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta gäller inte bara på arbetsplatsen, utan även privat. Därför utbildar vi vår personal och samarbetspartners kontinuerligt.